Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ROK 2014


 

ROK NA DEDINE - videodokument udalostí v obci v roku 2014

AAA ROK NA DEDINE 001.jpgRok na dedine - je známy film Martina Ťapáka, ktorý zachytá zvyky a tradície na slovenskej dedine. Krátky dokument Jozefa Gocmana - s tým istým názvom zaznamenáva významné kultúrno-spoločenské a športové dianie počas roku 2014 v našej obci. Kamera, strih a réžia filmu: Jozef Gocman kamera 1 ...
 

Zápisnica 1.ustanovujúce zasadnutie OZ

BENER - zápisnica.jpgZÁPISNICA z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tužina, konaného dňa 15. decembra 2014 o 18.00 hod.v sále Kultúrneho domu v Tužine Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program : 1. Otvorenie 2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 3. Zloženie sľubu starostu ...
 

Turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise o pohár starostu obce

stolnotenisový turnaj.jpgV sobotu 27.decembra 2014 sa v KD Tužina uskutočnil tradičný vianočný turnaj v stolnom tenise. V tomto roku mal trochu pozmenený názov. Turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise o pohár starostu obce. Súťažilo sa v ňom - ako už názov naznačuje - o putovný pohár starostu obce. Podujatie ...
 

Vianočný koncert Zboru sv.Jakuba

BANER vianočný koncert ZSJ.jpgV piatok 26.decembra 2014 o 15:00 hod. pripravil Zbor sv.Jakuba a Farský úrad Tužina vianočný koncert Zboru sv.Jakuba. Takmer hodinové vystúpenie zboristov bolo príjemným spestrením vianočných sviatkov. Atmosféru koncertu zachytávajú tri krátke videá Ing. Petra Ošváta. Vianočný príbeh - Z ...
 

Predvianočné stretnutie starostu obce s dôchodcami - video

DSC09346.JPGDecember & predvianočný čas patrí v našej obci každoročne stretnutiu s najstaršími občanmi obce. Nebolo tomu inak ani v roku 2014. Predvianočné stretnutie novozvoleného starostu obce - pána Miroslava Dzinu s najstaršími občanmi obce, sa uskutočnilo v stredu 17.12.2014, v sále kultúrneho domu. ...
 

Ustanovujúce zasadnutie OZ - video

STAROSTOVIA.jpgMiroslav Dzina po 16.rokoch vystriedal v úrade starostu obce Ing. Jána Slobodu. Osvedčenie o zvolení si z rúk nového starostu prevzalo 9 poslancov, z toho 5 nováčikov.
 

Vianočné trhy 2014 - videoreportáž

BANER VIAN.TRHY 2014-VIDEO.jpgV sobotu 6.decembra 2014 sa v areáli kultúrneho domu, uskutočnil druhý ročník vianočných trhov. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina pri karpatskonemeckom spolku, ĽH Poluvská kapela, deti MŠ a ZŠ Tužina.
 

Zápisnica zo 7.zasadnutia OZ

 ZÁPISNICA  zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine,

konaného dňa 3. októbra 2014 o 18.00 hod.

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

Program : 1. Otvorenie

                   2. Určenie overovateľov zápisnice

                   3. Kontrola uznesení

                   4. Správa o dianí v obci

                   5. Rôzne

- schválenie VZN o zneškodnení obsahu žúmp, náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o podmienkach dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na území obce Tužina

                   6. Diskusia

                   7. Návrh uznesení

                   8. Záver

 

K bodu l . Otvorenie

                 Starosta obce Ing. Sloboda otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a ospravedlnil  p. Vravkovú, p. Fázika a p. Novotku, ktorí sa nemohli dostaviť a Ing. Smiechovú za oneskorený príchod. Po tom, ako starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, prítomní poslanci jednohlasne schválili navrhnutý program.     

                     

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice

                 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  Ing. Ďurica a p. Greschner. Prítomní poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili.

      

K bodu 3. Kontrola uznesení

                Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ.  

 

           Uznesenie 3/11/2011 – zostáva v plnení, týka sa pozemkov určených na výstavbu rodinných domov. Starosta obce informoval o podaní písomnej žiadosti o urýchlenie vybavenia ohľadom vysporiadania pozemkov, oslovil aj samosprávny kraj, nakoľko parcela č. 451/15 nie je vo vlastníctve obce a z tohto dôvodu nie je možná kolaudácia cesty a nie je možné ani zverejniť podmienky verejno-obchodnej súťaže. Kontrolórka obce upozornila  prítomných poslancov na uhradenú faktúru za úpravu a skrátenie cesty o úsek, nadväzujúci na  parcelu č. 430 pri miestnom ihrisku. Podľa jej názoru ide o nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, s čím väčšina poslancov súhlasila a požiadala o preverenie opodstatnenosti faktúrovaných prác. OZ požiadalo starostu obce, aby prizval na najbližšie zasadnutie OZ konateľa spoločnosti Slávik a taktiež predsedu stavebnej komisie za účelom objasnenia obsahu uvedenej faktúry.

 

          Uznesenie 4/14/2011 – trvá, týka sa užívania mostu na miestnej komunikácii pri rodinnom dome p. Jalového. Dňa 29.4.2014 sa konalo stretnutie poslancov so zástupcami Lesov SR, š.p. OZ po vypočutí si návrhov z ich strany súhlasí s predložením nájomnej zmluvy, ku ktorej sa následne vyjadrí po preštudovaní podmienok. Starosta informoval, že návrh uvedenej zmluvy bude odoslaný mailom všetkým poslancom a následne prerokovaný na spoločnom stretnutí.

 

          K uzneseniu 5/2/2011 – zostáva v plnení, týka sa reklamácie viacúčelového ihriska.  Starosta informoval, že súdny spor stále pokračuje, z Okresného súdu v Martine sme obdržali faktúru za služby znalca. Oslovení odborníci odporúčajú pokračovať v už začatom procese.

 

           K uzneseniu 5/10/2011 – ohľadom výstavby bytoviek – starosta informoval prítomných, že o vedenie stavebného konania bola požiadaná p. Ing. Žiaková. V súčasnosti očakávame ponuky stavebných firiem na vybudovanie bytovky. Obec v tejto veci spolupracuje s p. Ing. Ošvátom, členom stavebnej komisie.

 

            K uzneseniu 9/11/2011 – trvá, na návrh poslancov bola vykonaná obhliadka po celej obci a kontrola, či sú všetky šachty zakryté poklopom. Životu nebezpečné šachty sa už v obci nenachádzajú, no prítomní upozornili ešte na niektoré poškodené alebo nevyhovujúce poklopy a mreže, ktoré bude potrebné vymeniť.                                

             

            Uznesenie 4/4/2012 – trvá, starosta obce je povinný akékoľvek úpravy verejných priestranstiev konzultovať s poslancami OZ a naďalej pravidelne kontrolovať plnenie pracovných úloh obecných zamestnancov. OZ navrhlo postupné dosádzanie stromov na miestnom cintoríne. Po porade s odborníkmi, starosta informoval, že najefektívnejší strom, čo sa týka odolnosti voči drevokaznému hmyzu, by bol smrek balkánsky - omorikový.

 

             K uzneseniu 5/8/2012 – obecný pozemok parcelné číslo 169/1 bude upravený, oplotený a využitý na uskladnenie obecného materiálu. Prítomní poslanci navrhli odkúpiť aj druhú časť budovy, ktorá sa po presťahovaní p. Š. Novotku uvoľnila. Nakoľko je spoluvlastníkom nehnuteľnosti aj Slovenský pozemkový fond, čaká sa na jeho vyjadrenie.     

 

             Uznesenie 1/5/2013 – trvá, po dohode s p. M. Pálešom bude na prístupovej ceste smerom k jeho domu č. 203 vybudovaný otvorený kanál alebo kanál vyložený rúrami, realizácia svojpomocne a pod dohľadom pracovníka obce.

 

              Uznesenie 1/8/2013 – trvá, týka sa stojatej vody pred vchodom do ZŠ, stavebná komisia vykonala obhliadku, radila sa aj s Ing. Ošvátom, ktorý prisľúbil vypracovanie cenovej ponuky. Starosta informoval prítomných, že pri povrchovej úprave cesty na IBV sa upraví aj tento úsek.

              

              Uznesenie 2/8/2013 – OZ vyjadrilo nespokojnosť s postupom prác pri osádzaní rúr do jarkov pred budovou Slov. pošty a pred domom rod. Grossovej a taktiež na druhej strane cesty. Stavebná komisia sa dohodla na vykonaní nápravy, nakoľko súčasný stav nespĺňa požadovaný účel, bezpečnosť chodcov a cestnej premávky. OZ požaduje projekt k nahliadnutiu, realizácia možná po odsúhlasení poslancami. Starosta informoval, že projekt bude k dispozícii budúci týždeň a následne sa budú vybavovať stanoviská dotknutých organizácií.

             

              Uznesenie 3/6/2013 – Všeobecne záväzné nariadenie o cenách pozemkov, o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy akýchkoľvek pozemkov v obci bolo odoslané poslancom. Na základe pripomienky p. Ing. Kminiakovej, a to v znení - v prípade kúpy pozemku od obce určeného na stavebný účel mimo zastavaného územia, nebude obec povinná zabezpečiť miestnu komunikáciu ani verejné osvetlenie, bude tento dodatok doplnený do návrhu a odoslaný poslancom na opätovné schválenie .

 

              Uznesenie 3/8/2013 – na základe žiadosti p. D. Lilekovej, rúry na vyplnenie jarku pred jej domom sú zakúpené, budú jej doručené v priebehu budúceho týždňa.

                  

             Uznesenie 5/3/2013 – trvá, žiadosť o ukončenie odvodového kanálu podala p. A. Beláková. Stavebná komisia po obhliadke miesta posúdila situáciu, so súhlasom OZ budú na miesto osadené rúry s priemerom 20 cm a v dĺžke 8 m.

 

             Uznesenie 7/3/2013 – týka sa žiadosti o riešenie prístupovej cesty k rod. domu  Rácových. Na miesto bol privolaný projektant, no na základe jeho vyjadrenia sa tam komunikácia, ktorá by spĺňala požadované kritériá, nezmestí. Náhradným riešením bude vybudovanie príjazdovej komunikácie podľa miestnych podmienok po dohode s Ing. Ošvátom, majiteľom pozemku pod časťou komunikácie. OZ súhlasí s realizáciou stavby za dohodnutých podmienok na základe cenovej ponuky firmy OPEN. Hlasovania sa zdržali Ing. Smiechová a p. Mikulová.

 

              Uznesenie 7/4/2013 – týka sa žiadosti od p. J. Gocmana vyriešiť problém s kanalizáciou. Nakoľko prečistením kanála tlakom vody sa situácia nevyriešila, bol oslovený majiteľ susediaceho pozemku, ten súhlasil s vybudovaním nového kanála, ktorý by viedol okrajom jeho pozemku. OZ sa dohodlo osloviť viaceré stavebné firmy z blízkeho okolia.

                          

              Uznesenie 3/2/2014 – v súvislosti s predajom pozemku sl. V. Fillovej žiada OZ o doručenie znaleckého posudku nehnuteľnosti, od ktorého sa bude odvíjať konečná cena za m². Podmienkou OZ je, aby bol verejnosti umožnený prechod cez pozemok. Znalecký posudok zatiaľ nebol doručený.            

                                     

               Uznesenie 4/3/2014 – výmena poškodeného zábradlia na moste pred domom p. Fojtíka bola zrealizovaná, no vzhľadom na navýšenú sumu oproti cenovej ponuke a nepostačujúce údaje na vystavenej faktúre za prácu, požaduje kontrolór obce podrobnejší rozpis vykonaných prác a údaje o použitom materiáli. Povrchový náter zábradlia zrealizujú obecní, resp. aktivační pracovníci.

 

               Uznesenie 4/4/2014 – obhliadka jarkov nad príbytkami, postihnutými povodňou, bola vykonaná a jarky boli vyčistené a prehĺbené. Starosta oslovil spoločnosť VJARSPOL a požiadal o výsadbu takých plodín, ktoré by zabránili vytápaniu okolitých pozemkov. Vjarspol prisľúbil nápravu – po zozbieraní kukurice bude zasiate obilie. OZ sa sťažuje aj na znečistenie miestnej komunikácie blatom – treba upozorniť zástupcov dotknutých organizácií a taktiež žiada osloviť spolok Hornonitrie, kde sme členom, aby našu obec informovali o možných výzvach ohľadom protipovodňových opatrení. Zástupcovia Povodia Váhu posúdili v obci suché, nebezpečné stromy, no z finančných dôvodov nestanovili termín ich spílenia.

 

              Uznesenie 4/6/2014 – týka sa žiadosti o odpredaj parciel v okolí škôlky a prenájom priestorov za škôlkou v prospech p. L. Mečiara st. OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na vybudovanie inžinierskych sietí na pozemky medzi vlastníkmi p. Mečiarom a SPF, a na pozemky patriace obci žiada OZ doložiť znalecké ocenenie.

                                           

K bodu 4. Správa o dianí v obci

             Starosta obce predniesol správu o dianí v obci, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie 7/1/2014

OZ berie na vedomie správu o dianí v obci od posledného zasadnutia OZ.

 

K bodu 5. Rôzne

 

Žiadosť o odpredaj pozemku č. par. 798 podal p. J. Mičuda. Jedná sa o záhradu o výmere 65m², ktorú v súčasnosti užíva p. Kamanová. Obecné zastupiteľstvo nemení súčasný stav v užívaní predmetnej parcely a po prešetrení všetkých náležitostí podá starosta obce p. Mičudovi stanovisko.

 

Starosta informoval, že v MŠ bola vykonaná obhliadka systému na ohrev vody odborníkom, odporučil zakúpiť plynový ohrievač a zariadenie, zabezpečujúce cirkuláciu vody, cenová ponuka zatiaľ nebola doručená.

 

Ďalej informoval o potrebnej oprave svietidiel v MŠ – nakoľko je potrebné zakúpiť a nainštalovať nové svietidlá, OZ žiada k nahliadnutiu cenovú ponuku.

 

JUDr. P.Okres požiadal o odkúpenie parcely č. 1337 o výmere 53 m² do svojho vlastníctva. Nakoľko pozemok nie je hodný osobitného zreteľa, OZ požaduje znalecké ocenenie.

Uznesenie 7/2/2014

OZ žiada znalecké ocenenie parcely č.1337 – žiadosť o odkúpenie od p. JUDr.Okresa.

 

Základná organizácia SZZP v Tužine podala žiadosť o príspevok na koncert, ktorý sa bude konať dňa 24.10.2014 v Kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca októbra ako mesiaca úcty k starším. Príspevok žiada vo výške 200€, s čím OZ súhlasí.

Uznesenie 7/3/2014

OZ súhlasí s poskytnutím príspevku na koncert vo výške 200€ v prospech ZO SZZP.

 

Správca posilňovne požiadal OZ o príspevok na nákup potrebného vybavenia vo výške 450-500 €. OZ súhlasí s postupným zakúpením vybavenia do maximálnej výšky 450 €.

Uznesenie 7/4/2014

OZ súhlasí so zakúpením potrebného vybavenia do miestnej posilňovne do výšky 450 €.

 

Hokejový klub požiadal o príspevok na výmenu dreveného madla na mantineloch na miestnom klzisku, pričom by si prácu uhradili z vlastných zdrojov a materiál v hodnote 550 € by uhradila obec. OZ so žiadosťou súhlasí.

Uznesenie 7/5/2014

OZ súhlasí s príspevkom 550€ na výmenu dreveného madla na miestnom klzisku.

 

Starosta obce predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zneškodnení obsahu žúmp, náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o podmienkach dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na území obce Tužina, s čím OZ jednohlasne súhlasilo.

Uznesenie 7/6/2014

OZ jednohlasne schválilo VZN v predloženom znení.

 

Starosta informoval o ponuke na montáž 80-tich LED svietidiel verejného osvetlenia, firma zabezpečí aj následnú údržbu. OZ žiada porovnať ročné zúčtovanie spotreby elektrickej energie v súvislosti s efektivitou vynaložených prostriedkov.

Uznesenie 7/7/2014

OZ požaduje porovnanie ročnej spotreby el. energie na verejné osvetlenie.

 

K bodu 6. Diskusia

 

V diskusii boli prednesené pripomienky:

p.Ing.Ďurica – v budove ZŠ sa nekúri, starosta informoval, že od 6.10.2014 sa už budova bude vykurovať
p.Greschner – pri klzisku vyviera prameň vody, je nutná obhliadka.

 

K bodu 7. Návrh uznesení

            Uznesenia boli prijaté pri jednotlivých bodoch rokovania.

 

K bodu 8.  Záver

            Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

V Tužine, 10.10.2014

 

Zapísali : S. Gregorová                               

Overovatelia zápisnice :  p.Ing. Ďurica

                                   p. Greschner


 

 

VEČER SO SKUPINOU BLACK BAND - videozostrih

BLACKBAND 01.jpgSZZP v Tužine pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil hudobný večer so skupinou BLACK BAND, známou z TV ŠLÁGER. Uskutočnil sa v piatok 24.októbra 2014 o 16:00 hod. v kultúrnom dome.     Krátky video zostrih z vystúpenia skupiny BLACK BAND   ...
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce

Komunalne-volby-2014.jpgMiestna volebná komisia v Tužine podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:   1. Emanuel Drexler, 56 r., technik, nezávislý kandidát 2. Miroslav Dzina, 45 r., ...
 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ

Komunalne-volby-2014.jpgMiestna volebná komisia v Tužine podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Jozef Ďurica, Ing., 47 r., živnostník, SDKÚ-DS 2. Jozef Fábry, ...
 

 

HODOVÉ SLÁVNOSTI 2014

HODY 2014-plagat.jpgV sobotu 13.septembra 2014 sa v KD uskutočnili hodové slávnosti. V programe sa predstavili deti MŠ a ZŠ Tužina, spevácka skupina pri KNS Tužina. Program hodových slávností svojím vystúpením spestrili aj hostia podujatia FS Vrchárka z Čavoja a DUO RYTMUS z Oslian. Počas sobotného popoludnia ...
 

 

HAUERLANDFEST 2014 - videoreport

HAUERLANDFEST 2014.JPG V sobotu 16.augusta 2014 sa v Tužine uskutočnil 23. ročník festivalu speváckych skupín karpatských Nemcov.   Program festivalu zahájil sprievod účinkujúcich súborov od obecného úradu do kultúrneho domu. V sále kultúrneho domu prítomných privítali Ing. Ján Sloboda - starosta obce a za Karpa ...
 

Stretnutie motorkárov JAWA ČZ 2014 - videoreport

motorky 01.jpgV sobotu 9.augusta 2014 sa na tužinskom Hatalisku stretli majitelia motoriek Jawa a ČZ, ale nechýbali ani stroje iných značiek. Krátky video-zostrih Jozefa Gocmana zachytáva atmosféru toho dňa. Stretko JAWA & ČZ TUŽINA 2014 from jogofilm on Vimeo. ...
 

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 18. júla 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Správa o di ...
 

CFT 2014

CFT 2014 PLAGÁT.jpg V dňoch 1.-2.augusta 2014 sa v areáli Hatalisko uskutočnil ďalší ročník COUNTRY FESTIVALU TUŽINA. Piatkový program patril zábave s hudobnou skupinou Čochciari a s tanečným súborom country tancov- Maryland z Trenčína. Sobotňajší program začal na poludnie hrami a súťažami pre najmenších. V p ...
 

 

Zápisnica 4 zasadnutie OZ

OBEC - OZ INFO.jpg ZÁPISNICA  zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 6. júna 2014 o 18.00 hod.  v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine     Prítomní :  podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie                    2. Určenie overovateľov zápisnice      ...
 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ

OBEC - OZ INFO.jpgZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 2. mája 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Správa ...
 

Podporme našich škôlkárov v tanečnej súťaži THE SCHOOL DANCE 2014

MŠ -súťaž tance.pngMŠ TUŽINA sa zapojila do tanečnej súťaže THE SCHOOL DANCE 2014. Sú to vlastne tri tance v jednom 3 minútovom celku. Prvý tanec charakterizuje život na Bojnickom zámku- presúvame sa obdobím k našim predkom - ľudový tanec je charakteristický pre našu dedinu- a tretí tanec znamená súčasnosť - od minul ...
 

 

Zápisnica z 2.zasadnutia OZ

OBEC - OZ INFO.jpgZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 4. apríla 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Sprá ...
 

 

VOĽBA PREZIDENTA - Ako sme volili v druhom kole

voľby prezident.jpg V sobotu 29.marca 2014 sa konalo 2.kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Výsledky hlasovania v našej obci boli nasledovné: Počet voličov zapísaných do zoznamu 1018 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 549, t.j. 54% Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: Ro ...
 

VOĽBA PREZIDENTA - Ako sme volili v prvom kole

voľby prezident.jpg V sobotu 15. marca 2014 sa uskutočnilo 1.kolo voľby prezidenta SR. Výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta SR našej obci boli nasledovné: Počet voličov zapísaných do zoznamu 1015 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                    449, t.j. ...
 

FAŠIANGY 2014 v Tužine- videoreportáže

Fašiangy Tužina 1.3.2014-54.jpg V sobotu 1.marca 2014 Tužina ožila tradičnými fašiangovými zvykmi. Už od skorých ranných hodín išiel dole dedinou sprievod masiek. Popoludní fašiangový program pokračoval detským maškarným plesom. Vo večerných hodninách bola v krčme Britva fašiangová zábava so skupinou Čochciari, spoj ...
 

Zápisnica z 1.zasadnutia OZ

OBEC - OZ INFO.jpg ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 7. februára 2014 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine   Prítomní : podľa prezenčnej listiny   Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola ...
 

 

SÚZVUKY 2014 - videoreportáž

suzvuky_2014_web.jpg V sobotu 22.februára 2014 sa v KD Tužina uskutočnila prehliadka speváckych súborov a skupín Súzvuky.   V programe vystúpili karpatskonemecké spevácke skupiny z Tužiny, Malinovej, Kľačna a Nitrianskeho Pravna, spevácka skupina Roveň z Poruby a hosť - ženský spevácky zbor Tenerezza z Nitri ...
 

ZABÍJAČKA 2014 - videodokument

zabíjačka 2014 001.jpg V sobotu 15.februára 2014 sa v areáli kultúrneho domu uskutočnila tradičná, dedinská zabíjačka. Posedenie pri zabíjačkových špecialitách spríjemnila hudobnou produkciou country skupina Zatúlaní z Nitrianskeho Pravna. Krátky videodokument J.Gocmana zachytáva atmosféru toho dňa. ...
 

 

4. OBECNÝ PLES - video

OBECNÝ PLES 2014.jpg V sobotu 25.januára 2014 sa v KD Tužina uskutočnil 4.Obecný ples. Takmer 90 hostí pri príchode do sály kúlturneho domu v Tužine, vítala hudobnou produkciou, ľudová hudba Poluvská kapela. O slávnostné otvorenie plesu sa postaral pán Benkocký. Do tanca aj na počúvanie potom hrala hudobná s ...
 

Aktuálny počet obyvateľov - zmeny v roku 2013

GRAF-2013.jpg Stav počtu obyvateľov Tužiny bol k 1.1.2013 - 1220. Počas roka 2013 sa nám narodilo 9 detí, z toho 5 chlapcov a 4 dievčatá , prisťahovali sa 25 noví občania - z toho 10 mužov a 15 žien. Štatistické čísla z evidencie obyvateľstva hovoria o 12-tich zomrelých - z toho 4 muži a 8 žien a tiež ...
 

TUŽINA 2013 - blok 28 videí z Tužiny počas uplynulého roka

collage  JOGOFILM TUŽINA 2013.jpg Blok 28 videí , ktoré nasnímal a spracoval Jozef Gocman počas roka 2013 na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v Tužine. Vybrať konkrétne video si môžete kliknutím na ľavý horný okraj náhľadu videa - zobrazí sa vám "ZOZNAM VIDEÍ", alebo šípkami na spodnej lište náhľadu videa. Videá ...
 

Zápisnica z 8. zasadania OZ

Obec Tužina INFO.jpg ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tužine, konaného dňa 13. decembra 2013 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tužine Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Spr ...
 

Vianočný stolnotenisový turnaj 2013

Vianočný turnaj 2013.jpg Stolnotenisový klub Tužina usporiadal v KD Tužina v sobotu 28.12.2013 vianočný stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov. Podujatie sa teší z roka na rok väčšej návštevnosti. Toho posledného sa zúčastnilo 32 účastníkov.   Medzi nimi - najmladší - Tomáš Daniš a najstarší ...
 

Všetko o aktuálnom dianí v obci Tužina. Oznamy, pozvánky a reportáže z podujatí v Tužine. Kliknite na našu FB stránku - "Páči sa mi" a budete vždy včas informovaní o novinkách

Hodiny pre verejnosť

Pondelok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Utorok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Streda: 07:30 - 10:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

Piatok: 07:30 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.

NÁVŠTEVA LEKÁRA SK

najväčší portál na vyhľadávanie lekárov, lekární, pohotovostných služieb a podobne


Knižná publikácia TUŽINA - DEDINA STORAKÝCH REMESIEL

200 stranová monografia má 15 kapitol v ktorých sa dozvieme nielen historické fakty o Tužine a jej vzniku a vývoji. Nechýbajú stránky venované školstvu, kultúre, športu, spolkom a činnosti spoločenských organizácií.

Obec Tužina ponúka na predaj magnetku Tužiny

Na magnetke sú zobrazené kultúrne pamiatky- dominanty obce - Kostol sv.Jakuba, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Mariánsky stĺp a obecné múzeum.
Cena magnetky je 4€/kus a a dá sa zakúpiť v troch odtieňoch kovovej patiny.. zlatá, strieborná a medená. Bližšie informácie na obecnom úrade v Tužine 046 54 44 187

Múzeum v Tužine vznikalo od roku 2015 rekonštrukciou obytného domu, postaveného v roku 1905
Múzeum bolo slávnostne otvorené 8.septembra 2018 - v roku 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Otváracie hodiny:
piatok 17:00 - 19:00 hod
Kontakt:
046 54 44 187

Aktuálne oznamy miestneho rozhlasu

Nepočuli ste hlásenie obecného rozhlasu? Po kliknutí na tento odkaz si môžete vypočuť aktuálne oznamy- odvysielané v obecnom rozhlase. Nový systém je momentálne v skúšobnej prevádzke.

MAPA KATASTRA TUŽINA

Vyhľadávanie pozemkov - parciel v k.ú. Tužina, s možnosťou merania jednotlivých pozemkov.Podľa výberu v nastaveniach vrstiev - možnosť vyhľadávať pozemky v "C" registri, alebo v "E" registri...

JUMPING - TUŽINA

Originálne & zábavné skupinové cvičenie
v sále kultúrneho domu Tužina vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:00 hod.
Bližšie informácie: Facebook Jumping Tužina, alebo
Iveta Žillová 0915 416 754

Adresa:
Obec Tužina
Obecný úrad
972 14 Tužina

podateľňa:
obec@tuzina.sk

Miroslav Dzina, starosta obce :
mobil: 0903 553 667
046 54 44 003
starosta@tuzina.sk

Martina Sedlárová, podateľňa, administratívna pracovníčka
046 54 44 187
sedlarova@tuzina.sk

Jozef Gocman správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, správca webstránky
046 54 44 187
gocman@tuzina.sk

Irena Smiechová ekonómka
046 54 44 004
smiechova@tuzina.sk

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 14:00

Počasie v Tužine

Počasie Tužina - Svieti.com

Kontakt na prevádzkovateľku posilňovne: Anna Novotková, Tužina 429, mobil 0902 316 429, pevná linka: 54 44 286

Chystáte rodinnú oslavu, svadbu...? Organizujete stužkovú, stretávku, ples a podobne? Využite priestory KD Tužina

cenník:
futbal 5 € / hodinu
volejbal, nohejbal, basketbal a tenis 2 € / hodinu
Správcom ihriska je od 16.06.2015 p. Jozef Petráš, tel. 0915 098 212.
Je prísny zákaz vstupovať na multifunkčné ihrisko bez súhlasu správcu ihriska.

Stolnotenisová herňa v sále kultúrneho domu: prevádzkovateľka Ľubomíra Hanzlíková, Tužina 451,
mobil 0903022736
Poplatok v zimnom období s nutnosťou vykurovania: 3 €/hod za celú herňu - 4 stoly,
v letnom období bez kúrenia: 0,50 €/hod.

Otváracie hodiny
UTOROK a ŠTVRTOK
od 15:00 do 17:00 hod.

výsledky a plánované zápasy TJ Tatran Tužina na stránkach slovenského futbalového zväzu

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Miroslav Dzina

Autor fotografií:L.Grešner, Jozef Gocman, js

webygroup

Úvodná stránka